مهندسی کنترل
کنترل تطبیقی سیستم‌های غیرخطی در حضور خرابی عملگر

مهناز هاشمی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، ، صفحه 51-58

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل کننده تطبیقی برای کنترل یک کلاس از سیستم‌های غیرخطی در معرض پارامترهای نامعین، بهره کنترلی متغیر و با وجود خرابی عملگر ارائه شده است. کنترل کننده ارائه شده می تواند خرابی کاهش کارایی و خرابی قفل شونده در عملگر را کامل جبران کند. مدل خرابی عملگر در نظر گرفته شده قابلیت جبران غالب خرابی‌های قابل وقوع در سیستم ...  بیشتر