مهندسی پزشکی
تشخیص استرس برمبنای همجوشی سیگنال های فیزیولوژیکی چندگانه با استفاده از نظریه شواهد دمپستر- شفر

سارا مجلسی؛ مهدی خضری

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1401، ، صفحه 99-110

چکیده
  تشخیص و کنترل سطح استرس در رانندگان به­منظور کاهش خطرات ناشی از آن، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این مطالعه سیستمی برای تشخیص چهار سطح استرس کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در رانندگان براساس سیگنال­های فیزیولوژیکی ارائه شده است. در روش پیشنهادی از پایگاه داده­ drivedb استفاده شده که شامل ثبت سیگنال­های فیزیولوژیکی از هفده ...  بیشتر