مهندسی مکانیک
بهینه‌سازی برش ورق‌های اینکونل 718 با لیزر CO2 به روش الگوریتم ازدحام ذرات

سعید کیانی؛ رسول ترکش اصفهانی؛ زهرا زجاجی

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1401، ، صفحه 111-124

چکیده
  در این پژوهش متغیرهای اثر گذار بر روی کیفیت برش ورق اینکونل 718 در فرایند برشکاری با لیزر بررسی شده است. با کمک طراحی آزمایش به روش تاگوچی، متغیرهای ورودی شامل توان لیزر دی اکسید کربن و سرعت برش برای برش سه ضخامت مختلف از آلیاژ اینکونل 718 مورد بررسی قرار گرفت تا شرایط بهینه در نهایت به­دست آید. پس از مشخص شدن داده­های تست­های تجربی، ...  بیشتر