یک مبدل بسیار افزاینده کلیدزنی در جریان صفر جدید با المان کمکی کم

رضا علی اکبری؛ مجید دلشاد

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، ، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله یک مبدل افزاینده جدید ارایه گردیده است که برای ایجاد شرایط کلیدزنی نرم از کلید کمکی استفاده نگردیده است بنابراین نیاز به مدار راه انداز اضافی نیست و انرژی مدار کمکی نیز به نحو مناسبی به خروجی منتقل گردیده است. مدار کمکی شرایط کلیدزنی در جریان صفر را برای روشن شدن و شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای خاموش شدن کلید فراهم ...  بیشتر