نویسنده = حمید محمودیان
تعداد مقالات: 4
2. روشی جدید در تشخیص گوینده مستقل از متن در محیط‌های نویزی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 33-44

نونا حیدری اصفهانی؛ حمید محمودیان


3. جداسازی کور سیگنال‌های گفتار فارسی در محیط کانولوتیو با استفاده از زاویه هرمیشن

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 73-79

عاطفه سلطانی؛ سید حمید محمودیان؛ علی هاشمی


4. کنترل فازی- تطبیقی بازوی مکانیکی غیرخطی دو محوره با مفاصل صلب در حضور نامعینی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 61-65

مریم منتظری؛ سید حمید محمودیان