نویسنده = شاهرخ شجاعیان
تعداد مقالات: 3
1. یک مطالعة موردی جهت بهینه سازی سیستم اتصال زمین مخازن ذخیره مواد نفتی اصفهان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 11-18

شاهرخ شجاعیان؛ ابراهیم حیدری